ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

Тус шүүх нь 36 хэргийн үлдэгдэл дээр 2019 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар нэмж 62 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

2019 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд тус шүүх нь дараах хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж байна.

Үүнд:  Шийдвэрлэсэн хэрэг 56 байна. Үүнээс шүүх хуралдаанаар 53 хэрэг, хялбаршуулсан журмаар 3 хэрэг шийдвэрлэсэн байна.

-  Түдгэлзүүлсэн- 3 хэрэг

-  Сэргээсэн- 0 хэрэг

-  Хэрэгсэхгүй болгосон- 3 хэрэг

-  Нэхэмжлэлийг буцаасан- 0 хэрэг

-  Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан - 0 нэхэмжлэл

-  Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан- 0 хэрэг

Одоогийн байдлаар  тус шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 63 иргэний хэрэг, иргэний хэрэг үүсгэх 11 нэхэмжлэл байна.