ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны тойм

 

Тус шүүх нь 14 хэргийн үлдэгдэл дээр 2019 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нэмж 95 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

2019 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 2019 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд тус шүүх нь дараах хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж байна.

Үүнд:  Шийдвэрлэсэн хэрэг 52 байна. Үүнээс шүүх хуралдаанаар 25 хэрэг, хялбаршуулсан журмаар 27 хэрэг шийдвэрлэсэн.

-  Түдгэлзүүлсэн- 2 хэрэг

-  Сэргээсэн- 10 хэрэг

-  Хэрэгсэхгүй болгосон- 2 хэрэг

-  Нэхэмжлэлийг буцаасан- 3 хэрэг

-  Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан - 4 нэхэмжлэл

-  Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан- 1 хэрэг

Одоогийн байдлаар  тус шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 94 иргэний хэрэг, иргэний хэрэг үүсгэх 11 нэхэмжлэл байна. 

 

 

 

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ АЛБА