“ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

        Хэнтий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дэргэдэх ёс зүйн зөвлөл нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдад “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, журам” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага, биеэ авч явах болон хуулиар хориглох зүйлсийг тайлбарлалаа.а