ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ЭРҮҮЛ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ЭРҮҮЛ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 
Шүүхийн ХАБЭА-н зөвлөлийн энэ оны төлөвлөгөөнд заагдсанаар шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан ХАБЭА-н дүрэм журам, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй түүнд тавигдах шаардлага, Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга зам зэргээр багцалсан сургалтыг сургагч багш З.Отгонбаярыг урьж зохион байгууллаа.